JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
deploymentDescriptor java.lang.String R JBossWS ContextServlet org.jboss.wsf.framework.management.ContextServlet PortComponentLinkServlet org.jboss.ws.core.server.PortComponentLinkServlet ContextServlet /services/* PortComponentLinkServlet /pclink BASIC JBossWS Management Console friend wsdl text/xml xsd text/xml index.html MBean Attribute.
servlets [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=jbossws-context.war,j2eeType=Servlet,name=ContextServlet
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=jbossws-context.war,j2eeType=Servlet,name=default
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=jbossws-context.war,j2eeType=Servlet,name=PortComponentLinkServlet
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,WebModule=jbossws-context.war,j2eeType=Servlet,name=jsp
MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossws-context.war MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost
MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
jbossWebDeploymentDescriptor java.lang.String R jbossws MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R
j2ee.object.created
j2ee.object.deleted
MBean Attribute.

List of MBean operations:


java.lang.String getservlet()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)