JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
deploymentDescriptor java.lang.String R jboss.mq:service=Invoker ConnectionFactory XAConnectionFactory ${jboss.bind.address} 8093 60000 true 120000 120000 2048 1000000 UILConnectionFactory ConnectionFactory jboss:service=Naming UILXAConnectionFactory XAConnectionFactory jboss:service=Naming UIL2ConnectionFactory ConnectionFactory jboss:service=Naming UIL2XAConnectionFactory XAConnectionFactory jboss:service=Naming QueueConnectionFactory ConnectionFactory java:/JmsXA jboss:service=Naming TopicConnectionFactory ConnectionFactory java:/JmsXA jboss:service=Naming MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=uil2-service.xml MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost
MBean Attribute.
MBeans [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=uil2-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq%3aservice%3dInvocationLayer%2ctype%3dUIL2
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=uil2-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq%3aservice%3dInvocationLayer%2ctype%3dUIL
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=uil2-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq%3aservice%3dInvocationLayer%2ctype%3dUILXA
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=uil2-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq%3aservice%3dInvocationLayer%2ctype%3dUIL2%2calias%3dUIL2ConnectionFactory
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=uil2-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq%3aservice%3dInvocationLayer%2ctype%3dUIL2XA%2calias%3dUIL2XAConnectionFactory
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=uil2-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.jms%3aalias%3dQueueConnectionFactory
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=uil2-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.jms%3aalias%3dTopicConnectionFactory
MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R
j2ee.object.created
j2ee.object.deleted
MBean Attribute.

List of MBean operations:


java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getMBean()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)