JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
deploymentDescriptor java.lang.String R jboss.web:service=WebServer jboss.ejb:service=EJBDeployer jboss.ejb3:service=EJB3Deployer MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossws.sar MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost
MBean Attribute.
MBeans [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossws.sar,j2eeType=MBean,name=jboss.ws%3aservice%3dDeployerInterceptorJSE
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossws.sar,j2eeType=MBean,name=jboss.ws%3aservice%3dDeployerInterceptorEJB21
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossws.sar,j2eeType=MBean,name=jboss.ws%3aservice%3dDeployerInterceptorEJB3
MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R
j2ee.object.created
j2ee.object.deleted
MBean Attribute.

List of MBean operations:


java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getMBean()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)